Măsuri de dezvoltare

Atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare economico - socială a localității, în concordanță cu acțiunile prevăzute în Programul de Guvernare 2007-2013 și are în vedere următoarele:

 

RESURSE NATURALE

 • Folosirea terenului agricol din extravilan conform normelor impuse de legislația europeană.

 

MEDIUL CONSTRUIT

 • realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic ale proiectului de modernizare prin asfaltare a drumurilor locale: Drum local punct "Cucuiatu" sat Sotrile; Drum local "Valea lui Andrei" sat Vistieru; Drum local "Cătun Romi" sat Plaiu Câmpinei; Drum local "Centru" sat Lunca- Mare
 • finalizarea proiectului de alimentare cu apă inițial pentru satele Lunca-Mare și Plaiu Câmpinei iar ulterior pentru celelalte sate ale comunei
 • identificarea posibilităților de modernizarea a rețelei de iluminat public existente
 • Reabilitarea Căminelor Culturale
 • Reparații Primărie
 • Modernizare bază sportivă în satul Şotrile
 • Amenajarea unui spațiu de joacă în curtea grădiniței din satul Şotrile
 • Plantarea de copaci
 • Reamenajarea curților școlilor, amenajându-se zone verzi de recreere
 • Identificarea posibilităților de înfiintare de perdele forestiere în extravilan
 • Înființarea unui Serviciu public comunitar de salubrizare în parteneriat public-privat cu o firmă de specialitate. Din punct de vedere al gospodăriei comunale serviciul de salubrizare a fost concesionat SC ITECOL TEHNICA SRL Ploieşti deşeurile menajere fiind transportate la Rampa Ecologică din oraşul Băicoi
 • Colectarea selectivă a deșeurilor menajere
 • Asigurarea refolosirii ecologice a deșeurilor menajere
 • Eliminarea depozitelor și rampelor de deșeuri care nu respectă legislația de mediu.

 

RESURSE ECONOMICE

 • Creșterea atractivității comunei în rândul investitorilor 
 • Stimularea investițiilor prin acordarea de facilități la nivel local 
 • Modernizarea infrastructurii rutiere
 • Valorificarea mai eficientă a suprafețelor agricole 
 • Dezvoltarea mediului de afaceri pentru producătorii agricoli 
 • Dezvoltarea agriculturii ecologice 
 • Sprijinirea înființării și dezvoltării microfermelor zootehnice.


RESURSE SOCIO - UMANE

 • Menținerea numărului de locuitori
 • Creșterea natalității 
 • Creșterea speranței de viață 
 • Ameliorarea, îmbunătățirea calității vieții 
 • Crearea de noi locuri de muncă
 • Reducerea riscului de îmbolnăvire 
 • Îmbunătățirea dotării dispensarului uman 
 • Realizarea de acțiuni de educație pentru sănătate 
 • Ajutorul acordat persoanelor și familiilor care nu își pot asigura singure cele necesare unui trai decent trebuie să se bazeze pe criterii bine stabilite 
 • Soluționarea problemelor copiilor care provin din familii dezorganizate sau cu stare materială precară 
 • Evidența persoanelor în vârstă, singure, care nu se pot întreține și identificarea posibilităților de sprijinire a acestora 
 • Evidența persoanelor cu handicap, controlarea activității asistenţilor personali ai acestora
 • Sprijinirea finalizării lucrărilor de reparații a bisericilor ortodoxe din comuna Şotrile 
 • Asigurarea unui climat propriu unei comunități libere de prejudecăți și aversiune religioasă
 • Implicarea preoților în rezolvarea problemelor comunității, identificarea persoanelor și familiilor în dificultate și posibilitățile de sprijinire a acestora, promovarea moralei creștine
 • Cele mai multe programe sociale trebuie să fie derulate în vederea ajutării cetățenilor comunei se pot dezvolta la un nivel profesional ridicat doar dacă programul respectiv este conceput și derulat în colaborare cu societatea civilă din localitate 
 • Este nevoie de realizarea unui parteneriat public între administrația locală, societățile economice și cetățeni, în vederea fondării unei baze de dezvoltare bazată pe asentimentul larg al comunității
 • Susținerea mediatorului încadrat la Şcoala din satul Şotrile  în vederea identificării problemelor cetățenilor de etnie rromă și a dezvoltării unei comunicări între autoritatea locală și comunitatea rromilor
 • Asigurarea frecventării în totalitate de către copiii rromi a grădiniței și școlii 
 • Îmbunătățirea condițiilor educative 
 • Accesarea programelor de finanțare pentru rromi 
 • Sprijinirea racordării tuturor locuințelor la rețeaua de energie electrică 
 • Acordarea de sprijin în găsirea de locuri de muncă
 • Întreprinderea de acțiuni educative în scopul reducerii infractionalității 
 • Asigurarea reprezentării etniei rrome în consilul local
 • Creșterea siguranței publice și consolidarea păcii sociale. Un climat solid de pace socială în comunitate înseamnă o creștere semnificativă a calității vieții locuitorilor, fiind totodată un aspect care atrage investitori, potențiali parteneri în viata socio-economică și cultural-sportivă al comunei. La baza realizării acestui obiectiv stă, în primul rând, dezvoltarea economică, respectarea legalității și existența unui climat de solidaritate civică
 • Întreținerea în stare de funcționare a iluminatului public 
 • Sprijinirea activității Postului Local de Poliție.

 

ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ ȘI AGREMENT

 • Îmbunătățirea activității unităților de învățământ 
 • Îmbunătățirea permanentă a dotării școlilor și grădinițelor, asigurarea tuturor condițiilor necesare 
 • Atragerea de cadre didactice calificate și monitorizarea activității acestora 
 • Crearea unui parteneriat activ și permanent între cadrele didactice, autoritățile locale și părinți în scopul îmbunătățirii calității învățământului 
 • Dezvoltarea unui sistem de stimulare materială a elevilor și cadrelor didactice care obțin rezultate deosebite în activitatea școlară și extrașcolară, prin fonduri obținute în parteneriat public-privat 
 • Integrarea copiilor de etnie rromă sau provenind din familii cu stare materială precară, constientizarea acestora și familiilor lor că învățătura este principala modalitate de a-și depăși condiția socială 
 • Achiziționarea unui microbuz propriu necesar asigurării transportului copiilor de la satele Seciuri, Plaiul Cornului, Vistieru şi Plaiu Câmpinei 
 • Crearea spațiilor necesare desfășurării de activități culturale, care va atrage după sine desfășurarea și diversificarea programelor culturale 
 • Implicarea școlilor, în educarea elevilor spre păstarea tradițiilor folclorice locale 
 • Îmbunătățirea continuă a fondului de carte din bibliotecile școlilor și comunale
 • Modernizarea Bazei sportive din satul Şotrile
 • Modernizarea şi dotarea Sălii de sport din cadrul Şcolii din satul Şotrile
 • Se încearcă determinarea locuitorilor comunei spre plantarea de copaci, arbusti, flori, pe lângă garduri, întreținerea acestor terenuri și șanturilor pentru înfrumusețarea comunei.
Înapoi


Carte de oaspeți